måndag 19 december 2016

Projekt med Högskolan Väst 2007-2008 forts.

Läkemedelsförteckningen kan ses som ett nytt verktyg för att på ett överskådligt sätt se vilka läkemedel patienten löser ut från apoteket och därmed också tar det första steget i att följa läkarens ordination. Hur patienten mår eller vilken trygghet patienten känner för att ta sina läkemedel vet vi inget om förrän vi frågat patienten detta. För att kunna genomföra denna studie krävs att patienten ger sitt medgivande till att läkemedelsförteckningen blir åtkomlig samt att sjuksköterskan gör en symtomskattning och diskuterar olika faktorer som påverkar följsamheten till läkemedelsordinationen vid ett möte med patienten. 

måndag 28 november 2016

Projektet med HögskolanVäst 2007-2008

Patientens läkemedelsförteckning och sjuksköterskesamtal - Projektplan 13 december 2006

Läkemedelsförteckningen kan ses som ett nytt verktyg för att på ett överskådligt sätt se vilka läkemedel patienten löser ut från Apoteket och därmed också tar första steget i att följa läkarens ordination. Huruvida patienten tar sina läkemedel vet vi inget om förrän vi frågat patienten detta. Utvalda patienter erbjuds ett samtal med sjuksköterskan på sin vårdcentral angående sitt läkemedelsintag. Sjuksköterskans medverkan för att befrämja patientens följsamhet till läkemedelsordinationen har visat sig ha stor betydelse.

Socialstyrelsen har föreslagit vissa kvalitetsindikatorer utifrån uppmärksammade brister i läkemedelsförskrivningen till äldre. Vätskedrivande medicin redovisas här. Socialstyrelsen har uppmärksammat att många äldre tar sin vätskedrivande medicin utan att klar indikation till ordinationen finns.
Den i läkemedelgenomgången genomförda interventionen kommer efter två månader att utvärderas genom ytterligare ett sjuksköterskesamtal.

Bakgrund och relevans
Läkemedel utgör den i särklass vanligaste behandlingsformen för äldre och har i många studier visat sig vara förknippad med problem (SOS, 2001). Statistik från slutenvårdsregistret visar att det inte är ovanligt med inläggningar på sjukhus på grund av biverkningar eller ogynnsam verkan av läkemedel. Irrationell eller direkt felaktig läkemedelsanvändning till äldre kostar samhället miljardbelopp varje år (SOS, 2005).  Landstingsförbundet har bedömt kostnaden till 10-20 miljarder (ABLA I, 1999, ABLA II, 2001).

måndag 7 november 2016

Kvalitet eller vinstbegränsning i äldreomsorgen?


Det ska kosta om man inte levererar kvalitet i äldreomsorgen. Det är inte rimligt att över 100 000 äldre läggs in på medicinklinik i onödan. En aktuell debatt där äldre får fortsätta att må dåligt i onödan om man väljer vinstbegränsning.
Vem ska betala?
Självklart ska den betala som inte levererar kvalitet.

Finns det ett enkelt sätt att mäta?
Ja SKL har tagit fram Kvalitetsportalen där ett av mätetalen är undvikbar inläggning. Det vore enkelt för rapporterande sjukhus att fakturera för respektive patients antal vårddygn , besök på akutmottagningen och administration.

Vem ska faktureras?

  • -          Patienter som bor i eget boende ansvarar primärvården för.  Uppgift om vilken vårdcentral patienten hör till finns. Här görs ingen skillnad om det är en offentlig eller privat vårdcentral.
  • -          Om patienten har hemsjukvård borde det vara kommunen som faktureras. Sjuksköterskor anställda av kommunen ska ställa krav att vårdcentralerna levererar kvalitet.  Kommunens äldre har rätt till god livskvalitet även ur ett läkemedelsperspektiv enligt ny svensk standard för kommunal hälso- och sjukvård.
  • -          Om patienten bor på ett särskilt boende – oavsett kommunalt eller privat – ska fakturan skickas dit. Det särskilda boendets sjuksköterskor måste ställa krav på vårdcentraler att leverera kvalitet.
Det duger inte längre att kommunen eller det särskilda boendet viftar bort problemet och skyller på primärvården. Det behövs en sekond opinion från samhällets läkemedelsexperter, apotekarna.  Det räcker inte att skicka tillbaka patienter till vårdcentraler vars läkare har haft 10 år minst på sig att ta tag i problemet. 
      Förslaget är ett utmärkt sätt att komma bort från stuprörstänkande. Alla ska hjälpas åt att leverera kvalitet även ur ett läkemedelsperspektiv. Det ska kosta att inte leverera kvalitet.

tisdag 21 juni 2016

Kompetent "vårdkedja". Ett utbildningsprojekt från läkemedelskommittén.

Redan år 2000 genomförde vår lokala läkemedelskommitté ett utbildningsprojekt med målgrupp undersköterskor och vårdbiträden, cirka 2000 personer.

Syftet var att träna undersköterskor och vårdbiträden i att:
  • iakttaga vårdtagarens hälsotillstånd och förändringar i detta.
  • ifrågasätta pågående behandling eller brist på behandling.
  • informera sin sjuksköterska eller läkare om sina iakttagelser.

Intentionen var att vi skulle hjälpas åt över yrkesgränserna och en vilja att förbättra.


Vad blev det av intentionerna? Jo mer stuprör idag än någonsin. Den allmänna uppfattningen verkar trist nog vara att läkemedelsbehandling ska primärvården ha monopol på istället för att vi hjälps åt. Apotekare i Västra Götaland ska arbeta med logistik. För att arbeta med logistik finns det säkert mer relevanta utbildningar än den 5-åriga apotekarutbildningen.

måndag 25 april 2016

Läkemedelsberättelse

Efter sjukhusvård ska en Läkemedelsberättelse skrivas för information till patient och primärvården/kommunen
Ett exempel från en verklig patient för några år sedan där sjukhusläkaren krävde att patienten ska ha en variant och nästa vårdgivare en annan där även missad åtgärd kan ingå.

Till läkaren
Vanliga symtom vid misstanke om hjärtsvikt är t ex trötthet, andfåddhet och smärta.
Initial utredning vid misstanke om hjärtsvikt innefattar NT-proBNP. Finns provsvar?
Hos hjärtsviktspatienter bör behandling med metoprolol inte avslutas.

Till patienten
Metoprolol, behandlingen har avslutats och ersatts med  Digoxin.
Atacand som innehåller candesartan, behandlingen har avslutats eftersom ditt blodtryck faller när du reser dig upp från liggande ställning.

Furix tabletter 40 mg. Din dos har dubblerats till 2 tabletter på morgonen.

Min kommentar till dig som läsare av min blogg idag. Det är viktigt att först ta ställning till om hjärtsvikt föreligger. Vid hjärtsvikt är det ovanligt att behandling med metoprolol behöver avslutas. Risk för försämring föreligger.
Atacand ger sällan blodtrycksfall när dosen är inställd. Däremot är Furix en av de besvärligaste läkemedlen för blodtrycksfall.

fredag 15 april 2016

Läkemedelsberättelse efter sjukhusvistelse

Efter sjukhusvistelse ska patienten ha en läkemedelsberättelse. När inga ändringar av medicineringen gjorts skrev jag som apotekare följande råd. Eftersom sjukhuset krävde anpassning av patientinformationen blev de något olika.  Kanske kunde hjärtbiverkningar varit skrämmande.

Till primärvården
Tveksam till behandling med glukosamin.
Skriv ut en burk Alvedon/Panodil och 2 tabletter vid behov, ett billigt val istället för glukosamin med tveksam dokumentation. 
Atarax är ett läkemedel med hög risk för biverkningar hos äldre.
Kan ge upphov till allvarliga hjärtbiverkningar och allmän trötthet.
Knappast någon effekt mot klåda.

Till patienten
Tveksam till behandling med glukosamin.
Atarax är ett läkemedel med hög risk för biverkningar hos äldre.

Fråga din ordinarie läkare om det är lämpligt att avsluta behandlingen. Knappast någon effekt mot klåda. Trötthet är vanlig biverkan.

tisdag 29 mars 2016

Läkemedelsberättelse 2010

Medicinkliniken krävde när jag analyserade deras patienter att det som ifrågasätts inte fick redovisas till patienten. Så här blir det då.Läkemedelsberättelse till primärvården respektive till patienten. Sanningen döljs för patienten.

Till primärvården
Utred först om hjärtsvikt föreligger så kanske inte Omeprazol (=Losec),Trombyl och järntablett behövs.
Vid symtomskattning framkom symtom vanliga vid hjärtsvikt.
Vid misstänkt hjärtsvikt kan analys av NT-proBNP uteslutas vid lågt värde. Vid förhöjt värde finns allt att vinna på att prova vetenskapligt visad läkemedelsbehandling.         

Till patienten

Oxascand (=Sobril). Vid användning av lugnande/sömnmedel varje dag/kväll under mer än en månad bör behandlingen omprövas. 

onsdag 16 mars 2016

Läkemedelsberättelse 2010


Efter inläggning på medicinkliniken planerades för att patienten skulle få en läkemedelsberättelse i handen som redovisade läkemedelsändringar på sjukhuset och vad som primärvården föreslogs genomföra. Ansvarig sjukhusläkare motsatte sig att patienten skulle få veta vad som lämnades över till primärvården att fullfölja. Information till patienten fick inte innehålla något som kunde misstänkas ha missats.
Lösningen fick bli att apotekare skrev förslag på en berättelse till patientens vårdcentral och en annan till patienten.
Så här kunde det se ut!

Läkemedelsberättelse till patienten
Du har fått tre nya mediciner på sjukhuset.
Omeprazol som skyddar magen vid behandling med Trombyl. Dosen av Trombyl har dubblerats.
Furix och Spironolakton är vätskedrivande och avlastar hjärtat.

Läkemedelsberättelse till primärvården
Att höja dosen Trombyl kan försämra svikten och har knappast någon bättre effekt.
Furix helst endast vid behov baserat på daglig vägning.
Förslag att istället för tillägg av spironolakton dubbla dosen av enalapril


söndag 6 mars 2016

Omsorgs- och vårdkostnader

Det är inte konstigt att omsorgskostnaderna ökar när sjukvården först ordinerar gastroskopi, endoskopi och blodtransfusion till en 80-åring och inte genomför enkla läkemedelsoptimeringar av Läkemedelsverket prioriterade åtgärder redan 2006.

lördag 5 mars 2016

Gastroskopi vid järnbrist – anemi hos äldre


Självklart kan det behöva uteslutas om det finns en blödning i magen. Först kan det vara lämpligt att tillämpa mina enkla råd. 
Järnbrist är vanligt vid hjärtsvikt. Hjärtsvikt är vanligt hos äldre och enkelt att behandla bättre med vetenskapligt bevisade metoder. Att förbättra läkemedelsbehandlingen vid hjärtsvikt kan vara ett sätt att öka cirkulationen och därmed upptaget av järn från maten. Absolut värt att pröva för att slippa gastroskopi och järntabletter. Bortglömt i sammanhanget är ofta att användning av omeprazol kan ge järnbrist.
Det finns till och med läkare som akut ordinerar blodtransfusion. Jag som apotekare har lärt mig att blodtransfusion ska man avvakta med.

söndag 17 januari 2016

Gastroskopi 2008 vid ont i magenMånga äldre med ont i magen skickades på undersökning med fiberoptik som sällan visade annat än en rodnad slemhinna i magsäcken.  Ordinationen blev då livslång behandling med omeprazol (=Losec) mot gastrit. Gastrit var då en gammal term och fanns inte längre i diagnosregistret.  Hur många använder omeprazol dagligen fortfarande? Råd om bättre sätt att komma till rätta med problemet vid endast rodnad slemhinna finns via min hemsida www.läkemedelsråd.com

måndag 4 januari 2016

Erfarenhet från medicinklinik 2008

Fler patienter hade omeprazol (= Losec) vid utskrivning jämfört med vid inläggning. Frågetecken varför?

Långt senare framkom att det handlade om ont i magen till patienter som blivit inlagda på grund av hjärtsvikt. Omeprazol ska inte användas mot ont i magen. Då föll också en annan pusselbit på plats varför medicinkliniken tidigare hade med detta användningsområde på sina behandlingsrekommendationer under det latinska begreppet epigastralgier. En rekommendation som det inte gick att få något annat svar på än att det handlade om smärtor i övre delen av magen.