tisdag 28 mars 2017

Högskolan Väst forts!

Efter Läkemedelsgenomgång
Enligt en studie i BMJ ( 2008; 323; 1340) ger apotekare i primärvården ekonomiska vinster och patientrelaterade vinster (1). Antalet ändringar i behandlingen var signifikant fler hos patienter som fått en genomgång än hos kontrollgruppen.


I kommentarerna redovisas några av ändringarna som genomförts efter apotekarens läkemedelsgenomgång.
- Om Salures sätts ut torde nog Kaleorid inte längre behövas vid samtidig behandling med ACE-hämmare - aktuellt kaliumvärde är 4,5.
- Furosemid ökas från 40 till 60 mg på grund av för dålig effekt.
Apotekarförslaget föreslår furosemid om möjligt endast vid behov - via dossänkning till 20 mg? Patienten kan väga sig. 
- Trombyl 160 mg är onödigt hög dos, man kan alltid ompröva användning av Trombyl om man inte kan komma till rätta med hjärtsvikten.  Hur som helst rekommenderas dosminskning till 75 mg
Dosökning till måldos 10 mg 2 gånger dagligen av enalapril har genomförts med status rapporteras som oförändrad. Det verkade vara en symtomatisk hjärtsvikt med bevarad systolisk funktion - även dessa har dålig prognos
Dosökning av enalapril har genomförts med status rapporterad som bättre.Patienten har uppfattat att enalapril är för högt blodtryck och inte som anges på läkemedelsförteckningen mot högt blodtryck och för hjärtat. Måldos för enalapril är 10 mg 2 gånger dagligen vid hjärtsvikt,
- Användning av furosemid omprövas kontinuerligt - patienten kan väga sig. Impugan bidrar till yrseln liksom Cozaar, Seloken ZOC. 
Salures  sätts ut med värdering bättre.Vid nedsatt njurfunktion  har tiazider ringa effekt och det är då lämpligare att välja furosemid 
- Sju läkemedel för hypertonin - ganska ovanligt. Lasix Retard saknar endpoint för hypertoni.
Har damen hjärtsvikt? Provtagning NT-proBNP rekommenderas.
- Insättning av enalapril med värdering oförändrat. EF65 % -kan vara  hjärtsvikt med bevarad systolisk funktion. Idé att mäta NT proBNP?
- Enlapril insatt med värdering bättre. perifert ödem är vanligt vid behandling med felodipin, kanske aktuellt att byta till enalapril för att slippa ödem

Resultat
Resultatet av ordinationsändringarna blev att 30 procent av läkemedelsförändringarna ledde till att patienterna mådde bättre. 11 procent blev sämre och 56 procent märkte ingen förändring. Ingen direkt förändring är ett bra resultat eftersom en förbättrad prognos är värdefull. Patienten slipper ofta också en jobbig sista tid.