lördag 18 februari 2017

Projekt med högskolan Väst forts

Apotekarrapport
Socialstyrelsen har föreslagit kvalitetsindikatorer utifrån uppmärksammade brister i läkemedelsförskrivningen  till äldre.

Vätskedrivande
Vid läkemedelsgenomgångar har vätskedrivande som innehåller furosemid  identifierats som en av de vanligaste läkemedlen ”utan eller med oklar indikation”.
År 2007 var användningen för den ena vårdcentralen  66 doser per 1000 invånare och dag och för den andra 45 doser. Genomsnittligt i riket används 45.
Diagnoser för våra utvalda patienter som alla använderfurosemid var


Antal patienter
Diagnoser
Vårdcentral 1
Vårdcentral 2
Hjärtsvikt
5
7
Hypertoni
8
6
Övrigt
2
2

Diagnos Hjärtsvikt
Vid hjärtsvikt ger Läkemedelsförteckningen  följande användning:
På vårdcentral 1 har endast en av fem pattienter grundläggande behandling På vårdcental 2 har fyra av sju patienter grundläggande behandling

Diagnos Hypertoni
Fyra patienterna på vardera vårdcentralen har både hypertoni och diabetes som behandlas med furosemid.
Det är fortfarande vanligt att furosemid används vid diabetes och hypertoni. Problem är att furosemid inte har några evidensbaserade studier för behandling av hypertoni.
Andel individer som 2006 hämtat ut diabetesläkemedel och ACE/ARB är genomgående lägre i Västra Götaland jämfört med Skåne, Stockholm och Östergötland. Tyvärr får patienter som är 85 år och äldre generellt en sämre behandling.

lördag 4 februari 2017

Projekt med Högskolan Väst 2007-2008 forts

Syften  var:
-          att kartlägga den äldre hemmaboendes totala läkemedelsintag i jämförelse med läkemedelsförteckning.
-          att kartlägga om patienten tror sig veta på vilka indikationer furosemid ordinerats
-          att kartlägga de läkemedelsförändringar som en läkemedelsgenomgång leder till
-           att utvärdera effekten av förändringarna med avseende på patientens upplevelse av sitt
       tillstånd
-          att utvärdera patientens upplevelse av sjuksköterskesamtalet

Valet av kvalitetsindikatorn loopdiuretika = furosemid är ett preparat med stor användning bland äldre. I många studier tar varannan person > 75 år denna medicin.

Urval:
·         patienter äldre än 75 år och hemmaboende
·         patienter där loopdiuretika ingår i den farmakologiska behandlingen och har fyra eller fler läkemedel.
·         patientens medgivande att använda läkemedelsförteckning

Genomförande:
-          femton patienter från vardera tre vårdcentraler inom Fyrbodals upptagningsområde
-          primärvårdssjuksköterska ansvarar för journalgenomgång, patientintervju och symtomskattning
-          apotekare föreslår förändringar av patientens läkemedelsbehandling
-          patientansvarig sjuksköterska och läkare går igenom erhållet resultat och eventuella ordinationsförändringar genomförs
-          efter cirka två månader görs en uppföljning av patientansvarig sjuksköterska
-          Högskolan Väst redovisar i en första rapport hur patienten tar sina läkemedel i förhållande till Läkemedelsförteckningen.
-          Apotekaren redovisar i en andra rapport kvalitetsfaktorerna loopdiuretika, samt om patienten uppges må sämre, bättre, oförändrat eller om potentiell riskminskning skett.


Projektet är ett samarbete mellan Apoteket, Läkemedelskommittén i Nordvästra Götalandsregionen, Högskolan Väst samt läkare och sjuksköterskor inom primärvården

I nästa blogg redovisas resultatet