måndag 2 november 2015

Rek-listan 2002

Redan 2002 rekommenderade min läkemedelskommitté ACE-hämmare som t ex Enalapril eller AII- antagonister som t ex Losartan vid hjärtsvikt. De här läkemedlen sa vi redan då var bra för att minska sjukligheten och behovet av sjukhusvård.
Vi sa också att Riktigt gamla patienter över 80 år inte ännu hade studerats men att inget talade för att effekten hos dessa skulle vara annorlunda. Det är då riktigt märkligt att primärvården fortfarande 2015 inte använder de här läkemedlen optimalt.
Betänk att i våras 2015 redovisade Socialstyrelsen att 133 000 äldre utsattes senaste året för undvikbar sjukhusinläggning.
Det är inte konstigt att det är överbeläggningar och brist på sjuksköterskor och läkare. Fortfarande används inte apotekarnas kompetens på ett bra sätt.