lördag 30 september 2017

SKL-studien ”Kvalitativ uppföljning av Multisjuka äldre

Ytterligare åtta patienter – kommentar från apotekare


 • Patienten trött,trött, trött och andfådd 20090120 anges diagnosen hjärtsvikt sedan bortglömd
 • Förmaksflimmer men verkar inte utredd för ev. samtidig hjärtsvikt
 • Diffusa smärtor tolkade som dyspepsi. Bröstsmärta, smärta i ryggen och epigastriet. Saknar utredning om ev. hjärtvikt
 • Ska ta Impugan vid behov vid snabb viktökning, hjärtsvikt?
 • Långvarig användning av Prednisolon, saknar optimering av hjärtsviktsbehandling.
 • Saknar diagnos hjärtsvikt nämns enbart i löpande text, behandlad med diklofenak. PMR verkar vara en diagnos som bara följer med.
 • Diagnos hjärtsvikt kan jag inte finna utan enbart symtombeskrivningar här och där med bensvullnad och furosemid
 • Kliniskt är det ju chansartat att ställa diagnosen hjärtsvikt, symtom förenliga med hjärtsvikt


onsdag 27 september 2017

SKL projekt 2010

SKL-studien ”Kvalitativ uppföljning av Multisjuka äldre” 

Åtta patienter – kommentar från apotekare

 • Hjärtsviktsmottagningen försökt upptitrera till modern hjärtsviktsbehandling men efterföljande konsultationer leder undan för undan till en återgång till gammal symtombehandling
 • Utredd för nästan allt utom hjärtsvikt
 • Diffdiagnos PMR eller hjärtsvikt inte provad
 • Ytterligare en som inte verkar utredd för ev. hjärtsvikt
 • Smärta trots prednisolon – hjärt-kärlsjuk
 • Förmaksflimmer men ej utredd för hjärtsvikt
 • Borde utretts för ev. hjärtsvikt
 • Förmaksflimmer behandlat med Sotalol, hittad avsvimmad flera gånger. Hjärtsvikten verkar inte behandlad.

måndag 25 september 2017

SKL projekt 2010 forts

Sammanfattande kommentar med fokus på hjärtsvikt

Apotekare behöver stötta läkare med goda råd om hur läkemedelsbehandlingen kan moderniseras. Idag får många av våra äldre behålla en läkemedelsbehandling som hade bäst före datum för 15-20 år sedan.


I materialet
Två patienter som klagat på trötthet och ont i magen. I båda fallen tolkade behandlade läkare detta som urinvägsinfektion. Patienterna har vardera fått först ett antibiotika sedan ett annat och så vidare. Totalt handlade det om 5-6 olika antibiotikakurer och patienten blir inte bättre. Antibiotika måste användas så lite som möjligt för att vi framöver ska kunna behandla alvarliga sjukdomar.
Patinterna blev på grund av felbehandling svängdörrspatienter både på vårdcentralen och på sjukhuset. Tänk vad detta kostade. En ytterligare kostnad för kommunen är en omfattande hemtjänst och troligen också behov av särskilt boende i en snar framtid.
Mitt tränade apotekaröga såg genom att titta på diagnoser, läkemedelslista och genom att göra en symtomskattning att troligen föreligger en hjärtsvikt. 

SKL forts

En mängd olika verksamheter och sätt att organisera vård och omsorg strålar samman i den multisjuka äldres vardag. Verksamheter som styrs av olika budgetar, lagar, avtal.

Multisjuka äldre har varit högkonsumenter av vård och omsorg. De flesta har också haft anhöriga som omsorgsgivare. Äldre multisjuka har fått omfattande insatser utan långsiktig uppföljning och samplanering. De olika delarna i vård- och omsorgssystemet har agerat reaktivt på händelser och risk.

Syfte
 • hitta lösningar som ger den multisjuka äldre kunden bättre vård- och omsorgskvalité
 • öka den samhällsekonomiska nyttan av de resurser som finns samlade i vård- och omsorgssystemet kring den multisjuka äldre 
 • förbättra arbetsformer och arbetsmiljö för dem som arbetar i vården och omsorgen

fredag 22 september 2017

Sveriges Kommuner och Landsting - SKL 2010

Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre är en prioriterad fråga för SKL 2010 .
Fokus kommer att ligga på att stödja ett strukturerat och systematiskt förbättringsarbete på olika sätt. 
Ett viktigt område är att på nationell bas, och som komplement till uppbyggnad av kvalitetsregistren Svenska palliativregistret och Senior Alert, genomföra en kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre i ordinärt boende.
Uppföljningen ska genomföras i samverkan mellan 10 landsting och ett 50-tal kommuner.
De områden som hittills anmält sitt intresse är landsting och kommuner i Gävleborgs, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Norrtälje, Sörmlands, Västerbottens, Västmanlands, Västra Götalands, Örebro och Östergötlands län.

Personligen är jag ombedd att ta hand om apotekarens del i Uddevalla och Orusts kommuner i Västra Götaland. 

Fortsättning följer!