måndag 28 november 2016

Projektet med HögskolanVäst 2007-2008

Patientens läkemedelsförteckning och sjuksköterskesamtal - Projektplan 13 december 2006

Läkemedelsförteckningen kan ses som ett nytt verktyg för att på ett överskådligt sätt se vilka läkemedel patienten löser ut från Apoteket och därmed också tar första steget i att följa läkarens ordination. Huruvida patienten tar sina läkemedel vet vi inget om förrän vi frågat patienten detta. Utvalda patienter erbjuds ett samtal med sjuksköterskan på sin vårdcentral angående sitt läkemedelsintag. Sjuksköterskans medverkan för att befrämja patientens följsamhet till läkemedelsordinationen har visat sig ha stor betydelse.

Socialstyrelsen har föreslagit vissa kvalitetsindikatorer utifrån uppmärksammade brister i läkemedelsförskrivningen till äldre. Vätskedrivande medicin redovisas här. Socialstyrelsen har uppmärksammat att många äldre tar sin vätskedrivande medicin utan att klar indikation till ordinationen finns.
Den i läkemedelgenomgången genomförda interventionen kommer efter två månader att utvärderas genom ytterligare ett sjuksköterskesamtal.

Bakgrund och relevans
Läkemedel utgör den i särklass vanligaste behandlingsformen för äldre och har i många studier visat sig vara förknippad med problem (SOS, 2001). Statistik från slutenvårdsregistret visar att det inte är ovanligt med inläggningar på sjukhus på grund av biverkningar eller ogynnsam verkan av läkemedel. Irrationell eller direkt felaktig läkemedelsanvändning till äldre kostar samhället miljardbelopp varje år (SOS, 2005).  Landstingsförbundet har bedömt kostnaden till 10-20 miljarder (ABLA I, 1999, ABLA II, 2001).

måndag 7 november 2016

Kvalitet eller vinstbegränsning i äldreomsorgen?


Det ska kosta om man inte levererar kvalitet i äldreomsorgen. Det är inte rimligt att över 100 000 äldre läggs in på medicinklinik i onödan. En aktuell debatt där äldre får fortsätta att må dåligt i onödan om man väljer vinstbegränsning.
Vem ska betala?
Självklart ska den betala som inte levererar kvalitet.

Finns det ett enkelt sätt att mäta?
Ja SKL har tagit fram Kvalitetsportalen där ett av mätetalen är undvikbar inläggning. Det vore enkelt för rapporterande sjukhus att fakturera för respektive patients antal vårddygn , besök på akutmottagningen och administration.

Vem ska faktureras?

  • -          Patienter som bor i eget boende ansvarar primärvården för.  Uppgift om vilken vårdcentral patienten hör till finns. Här görs ingen skillnad om det är en offentlig eller privat vårdcentral.
  • -          Om patienten har hemsjukvård borde det vara kommunen som faktureras. Sjuksköterskor anställda av kommunen ska ställa krav att vårdcentralerna levererar kvalitet.  Kommunens äldre har rätt till god livskvalitet även ur ett läkemedelsperspektiv enligt ny svensk standard för kommunal hälso- och sjukvård.
  • -          Om patienten bor på ett särskilt boende – oavsett kommunalt eller privat – ska fakturan skickas dit. Det särskilda boendets sjuksköterskor måste ställa krav på vårdcentraler att leverera kvalitet.
Det duger inte längre att kommunen eller det särskilda boendet viftar bort problemet och skyller på primärvården. Det behövs en sekond opinion från samhällets läkemedelsexperter, apotekarna.  Det räcker inte att skicka tillbaka patienter till vårdcentraler vars läkare har haft 10 år minst på sig att ta tag i problemet. 
      Förslaget är ett utmärkt sätt att komma bort från stuprörstänkande. Alla ska hjälpas åt att leverera kvalitet även ur ett läkemedelsperspektiv. Det ska kosta att inte leverera kvalitet.